Informacja o przetwarzaniu danych Klientów i Kontrahentów firmy ZAKŁAD SZKLARSKI „VETRO” TOMASZ KRZECZKOWSKI

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

 

Informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych związanych z procesem sprzedaży towarów i usług jest ZAKŁAD SZKLARSKI ”VETRO’ TOMASZ KRZECZKOWSKI  z siedzibą w 44-253 RYBNIK przy ulicy OSIEDLE POŁUDNIE 2

 

Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować:

1. pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy,

2. mailowo na adres : swiatluster@wp.pl.

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez e-mail swiatluster@wp.pl lub na adres siedziby Administratora.

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Ponadto, informujemy, iż:

 

1.    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a naszą firmą, prowadzenia akcji marketingowych, obsługi Państwa zakupów, dochodzenia ewentualnych roszczeń a także realizacji wiążących Państwa z firmą umów i porozumień. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi ą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679:

a.    art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);

b.    art. 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawno-podatkowych ciążących na administratorze,

c.    art. 6 ust. 1 lit. f) – dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, statystycznych i do analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby oraz w innych prawnie uzasadnionych celach, związanych z prowadzeniem przez firmę działalności gospodarczej.

 

2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji, wskazanych w pkt. 1, celów:

a.    w zakresie realizacji postanowień umów, porozumień lub innych ustaleń z nich wynikających, przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas ich obowiązywania, nie dłużej jednak niż przez okres 8 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub porozumienia;

b.    w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 8 lat,

c.    w celach statystycznych, archiwizacyjnych i innych niż poprzednio wymienionych a prawnie uzasadnionych, związanych z działalnością firmy nie dłużej niż przez okres 8. lat.

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

 

3.    Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność usługowo-handlową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy np. w zakresie infrastruktury informatycznej lub bieżących spraw, dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorstwa Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

a.    naszym pracownikom, współpracownikom oraz kontrahentom, którzy współpracują z nami w realizacji celów wskazanych w punkcie 1,

b.    innym podmiotom gospodarczym, współpracującym z firmą przy realizacji usług,

c.    dostawcom usług zaopatrującym firmę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie przez firmę usług oraz zarządzanie nią (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, kurierskich czy pocztowych),

d.    dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym wspierających firmę w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne).

e.    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.

Informujemy, iż podmioty, które na nasze zlecenie dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu o umowy  powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO) bądź w oparciu o złożone oświadczenia o poufności.

 

4.    Administrator Danych Osobowych przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

a.    nazwa firmy lub imię i nazwisko,

b.    adres do wystawienia faktury,

c.    NIP lub PESEL,

d.    adres korespondencyjny,

e.    telefon kontaktowy,

f.     adres mailowy.

 

5.    Administrator Danych Osobowych informuje, iż nie przetwarza Państwa danych osobowych w oparciu o zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji, w tym nie dokonuje ich profilowania.

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych.

7.    Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Z uprawnień wynikających z pkt. 6 możecie Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych pisemnie (za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy) lub elektronicznie na adres  swiatluster@wp.pl.

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny przy czym jest obowiązkowe, jeżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa;. Ich niepodanie uniemożliwia zawarcie stosownych umów np. sprzedaży towarów i usług.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.